سبد خرید

سیم و کابل و مفصل 0 0

  • بازدید : 890
امتیاز 0.00 از 0
0 0

کد محصول : 73

برند :  انتشارات استادکار
قیمت: 54900.00 تومان تخفیف: 0 تومان
قیمت : 54,900 تومان
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

سیم و کابل و مفصل

امتیاز دهید :

به اشتراک بگذارید

برچسب ها

یکی از اصل یترین وسایل در صنعت برق سیم ها و کابل ها هستند که برای هدایت جریان الکتریسیته
از آنها اس..تفاده م یش..ود. امروزه درصنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی، به ویژه در فشار
ضعی..ف به وس..یله کاب لها انج..ام می گیرد. البته ب..رای انتقال ان..رژی الکتریکی فشارمتوس..ط و قوی نیز
ازکابل های مخصوص اس..تفاده می شود. کاربردکابل ها در تأسیسات الکتریکی بسیار وسیع ودارای اهمیت
زیادی است. کارخانجات کابل سازی انواع بسیارزیادی از کابل ها را برای مصارف عمومی وخصوصی تولید
می کنن..د. همچنین صدها هزارنفر متخص..ص با مهار تهای مختلف دربخش ه..ای گوناگون این صنعت
مش..غول به کارهس..تند. نقش کابل ها بسیار پر اهمیت است و می بایس..ت اصول اولیه در انتخاب و نصب و
کاربرد و شرایط نگهداری از آن را به درستی اجرا نمود تا موجبات خسران در این سیستم نگردد.
کابل ها بر اساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستند و به شکل های گوناگون دربازار یافت می شوند. ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابل های مخابراتی کاملاً با کابل های مورداستفاده درصنعت برق فشارقوی و فشارضعیف تفاوت دارند. اما به طورکلی کابل ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده اند. تفاوت کابل ها ناشی ازنوع کاربرد آنهاست. یعنی نوع کاربردشان موجب می شود که جنس، شکل، تعداد، سطح مقطع هادی ها وعایق ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوت ها موجب تقسیم بندی کابل ها می گردد.
کابل های به کار رفته در پست های فشار قوی از لحاظ کاربرد و سطح ولتاژ به سه دسته کابل های فشار متوسط، فشار ضعیف و کابل های فرمان سیستم های حفاظتی تقسیم بندی می شوند. در انتخاب کابل ها دانستن خصوصیاتی همچون مواد عایقی، جنس و تعداد هادی ها، سطح مقطع هادی ها، جنس غلاف و زره دارای اهمیت می باشد. انتخاب صحیح کابل و نصب آن نیز اهمیت دارد. انتخاب بدون رعایت اصولو استانداردها باعث تلفات بیش از اندازه در کابل و یا از بین رفتن خود کابل می شود. لذا با شناخت اصول و استانداردهای تعریف شده برای کابل ها سعی می شود بهره وری در این سیستم به بیشینه رسانده شود.
کابل در حقیقت نوعی هادی است که دارای پوشش عایقی می باشد. ساختمان کابل از بخش های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از هادی، عایق، پوسته عایق، پوسته هادی، پوسته فلزی، پرکننده، زره و غلاف که هر یک وظیفه خاصی را به عهده داشته و در مجموع قابلیت هدایت الکتریکی و استقامت الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی کابل را برآورده می سازند.
در ساختمان کابل ها به طور عمده دو دسته مواد هادی و عایق به کار می روند. کابل ها اغلب از هادی هایی در مرکز، پوشش عایقی، پوسته در اطراف هادی و عایق، زره و غلاف بیرونی جهت حفاظت در برابر اثرات شیمیایی و مکانیکی تشکیل می گردند.
پوسته فلزی کابل شامل سیم ها و نوارهایی است که در راستای طول کابل، در اطراف آن، زیر یک غلاف بیرونی پیچیده می شوند. این مجموعه، مسیری را با امپدانس بسیار پایین برای جریان های اتصال کوتاه فراهم می آورند. ابعاد هادی های کابل فشار متوسط و فشار ضعیف باید به گون های باشد که ظرفیت مناسب جهت حمل جریان مشخص شده را داشته باشند.

نظر دهید

گزارش

نظرات کاربران